អ្នកផលិតការ៉េមរបស់ BRENU អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលពីរដងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងពាក់កណ្តាល

អតិថិជននៅ UAE ត្រូវការទិញម៉ាស៊ីនការ៉េម។ចំណុចឈឺចាប់របស់អតិថិជន៖ ការហៀរទឹក និងត្រជាក់លឿនត្រូវសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

យើងខ្ញុំសូមណែនាំម៉ាសុីនការ៉េម 830B និងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃសមរម្យ ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជនដែលចង់ថោក តែនៅតែមិនចង់លាងសំអាតម៉ាសុីនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

មនុស្ស ២


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១២-២២ ខែកញ្ញា