ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកដោយដៃ

  • ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកដបមូលដោយដៃ

    ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកដបមូលដោយដៃ

    ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បិទក្រដាសបិទជិត (ក្រដាស ឬបន្ទះដែក) នៅលើ PCBs ផលិតផល ឬការវេចខ្ចប់ដែលបានបញ្ជាក់។ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការវេចខ្ចប់ទំនើប។