ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកដោយដៃ

  • Manual Round bottle Labeling Machine

    ម៉ាស៊ីនផ្លាកដបមូលធ្វើដោយដៃ

    ម៉ាស៊ីនដាក់ផ្លាកគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បិទផ្លាកផ្លាកក្រដាសដេលចាប់តាមខ្លួនគេ (ក្រដាសឬក្រដាសដែក) លើអេសអេសអេសផលិតផលរឺវេចខ្ចប់ដែលបានបញ្ជាក់។ ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លាកគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៃវេចខ្ចប់ទំនើប។