ឯកសារបច្ចេកទេស

គម្រោង One Design

01 គម្រោង One Design

គម្រោងទី១ រចនា០២

02 គម្រោង One Design

គម្រោងទី១ រចនា០៣

03 គម្រោង One Design

គម្រោងទី១ រចនា០៤

04 គម្រោង One Design

គម្រោងទី១ រចនា០៥

05 គម្រោង One Design

គម្រោងទី១ រចនា០៦

06 គម្រោង One Design

  • 1 ម៉ាស៊ីនបំពេញដោយដៃ Rfom Brenu
  • 2 ការណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ច្រើនពី Brenu
  • 3 ម៉ាស៊ីនបំពេញពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិពី Brenu