ឯកសារបច្ចេកទេស

Project One Design

០១ គម្រោងមួយរចនា

Project One Design02

02 គម្រោងមួយរចនា

Project One Design03

០៣ គម្រោងមួយរចនា

Project One Design04

04 គម្រោងមួយរចនា

Project One Design05

០៥ គម្រោងរចនាមួយ

Project One Design06

០៦ គម្រោងមួយរចនា

  • ម៉ាស៊ីនចាក់បំពេញដោយដៃចំនួន ១ រូហ្វប៊្រូ
  • សេចក្តីណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ច្រើនពីប៊្រូយូ
  • ម៉ាស៊ីនបំពេញស្វ័យប្រវត្តិពាក់កណ្តាល ៣ ពីប្រូយូ